Thursday, June 5, 2008

Twa mwisyugu banyafyale,

Amunswege banyafyale,ngaalimo mu blogu kuufuma pa-kihano kya undungu ugu gwakiindaga, naabinile panandi loli nde kanunu lilino,kyala asajile. Ngomwike mu mbombo mungapasyaga, ndipo kubabhombela umwe mwe bakulumba bangu.

Kampyenyule,
Ntimi